Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacy

Privacybeleid  van Het Notuleercentrum

 

Het Notuleercentrum hecht aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden anders dan hieronder genoemd.

Het Notuleercentrum  hanteert het volgende beknopte privacybeleid, dat nader is uitgewerkt in ons register van verwerkingsactiviteiten:  

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van de categorieën die genoemd zijn in ons separate register van verwerkingsactiviteiten.

Grondslagen van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens louter op basis van de grondslagen uit artikel 6 AVG, oftewel op basis van toestemming van de betrokkenen of op basis van een noodzaak. In ons separate register van verwerkingsactiviteiten zijn de grondslagen genoemd.

Beginselen van verwerking

Wij voldoen aan de beginselen inzake de verwerking uit artikel 5 lid 1

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de volgende wijze:

 

Regel

Beginsel

Hoe

Sub a

Rechtmatig

Wij nemen de regels van de AVG in acht bij de verwerkingen. Zie ook hiervoor onder 2.

 

Sub a

Behoorlijk

Wij nemen de regels van de AVG in acht bij de verwerkingen.

 

Sub a

Transparant

Voor zover de verwerking niet evident is, zoals bij contact- of betaalgegevens, informeren wij de betrokkene over het doel en de wijze van verwerken.

 

Sub b

Doelbinding

Wij verwerken de  persoonsgegevens niet anders dan voor de doeleinden van de verwerking.

 

Sub c

Dataminimalisatie

Wij vragen of verwerken niet meer persoonsgegevens dan toereikend voor de doeleinden van de verwerking.

 

Sub d

Juistheid

Wij bieden betrokkenen de mogelijkheid om over zaken met betrekking tot de privacy contact met ons op te nemen via info@notuleercentrum.nl 

Sub e

Opslagbeperking

Wij verwerken niet meer en niet langer persoonsgegevens als dit niet (meer) nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voor zover wij statistisch of telemetrisch onderzoek willen verrichten, anonimiseren wij de persoonsgegevens onomkeerbaar.

 

Sub f

Integriteit en vertrouwelijkheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen tegen onrechtmatige verwerkingen, verlies, vernietiging en beschadiging. Zie hieronder onder 5.

 

 

Rechten van betrokkenen

Wij erkennen de rechten die betrokkenen hebben op onder meer inzage, correctie, beperking en verwijdering. Zie hiervoor onder 3 (sub d) over de wijze waarop betrokkenen contact met onze organisatie kunnen opnemen om deze rechten uit te oefenen.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Wij registreren onze technische en organisatorische maatregelen in ons separate register van verwerkingsactiviteiten.

 

Verwerkingsduur

Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en zorgen ervoor dat wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, deze worden verwijderd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd. Zie hiervoor onder 3 (sub e) voor meer informatie en zie ons separate register van verwerkingsactiviteiten voor de verwerkingsduur.

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij hebben geen Functionaris voor Gegevensbescherming in onze organisatie aangesteld omdat wij van mening zijn dat wij niet aan één van de volgende  voorwaarden voldoen:

  • De organisatie is een overheidsinstantie of –orgaan;
  • Verwerkingen van persoonsgegevens  bestaan uit het op regelmatige basis stelselmatig observeren van betrokkenen op grote schaal;
  • De kernactiviteit bestaat uit het grootschalig verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard.

     

Privacy Impact Assessment (PIA) of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Wij voeren geen Gegevensbeschermingseffectbeoordeling in onze organisatie uit omdat wij geen verwerkingen doen die waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.