Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Weetjes voor notulisten

Omdat Het Notuleercentrum begaan is met de toekomst van het notuleervak, helpen we je graag een eindje op weg. Dat doen we onder andere door de weetjes van het vak met andere notulisten te delen.


Wat is juist: een ieder of eenieder?
Eenieder is juist.
Vroeger werd het meestal los geschreven. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn echter steeds meer woordenboeken het als vaste combinatie gaan beschouwen; tegenwoordig nemen alle naslagwerken eenieder op als één woord. In de meeste gevallen is het 'gewonere' alternatief iedereen de beste keus.

Tenslotte of ten slotte?
Een echt 'notulenwoord' is ' ten slotte'. Het betekent: tot slot. Dat is dus heel iets anders dan ' tenslotte'. Dat betekent: per slot van rekening, uiteindelijk. Goed om te weten!

Wat is juist: 'Er wordt teveel nadruk gelegd op…' of 'Er wordt te veel nadruk gelegd op…'?
Juist is: 'Er wordt te veel nadruk gelegd op…'

Als te veel 'meer dan nodig' betekent, moeten de woorden los worden geschreven.Een ezelsbruggetje: als je in plaats van te veel ook te weinig op dezelfde plaats in de zin kunt gebruiken ('Er wordt te weinig nadruk gelegd op…), komt er een spatie na te.

Informatie over zoveel / zo veel kunt u op de website van Taaladvies vinden.

Een woord dat veel voorkomt in notulen is: A4'tje. Let goed op de spelling!

Wat is juist: WMO of Wmo?
Wmo is juist. Notuleer je veel voor de overheid, zoek dan in Google de juiste spelling van afkortingen en citeertitels van wetten op. Zoekterm: afkortingenlijst-bwb-okt2011.

Plattegrondje
Maak voorafgaand aan de vergadering een plattegrondje van de tafel en nummer de aanwezigen. Gebruik deze nummers in je kladverslag. Zo weet je achteraf precies wie wat gezegd heeft!

Vaste spaties
Door middel van vaste spaties kun je ervoor zorgen dat woorden bijeen blijven op dezelfde regel (bijvoorbeeld bij voor- en achternamen of valutatekens en geldbedragen).

Dit kun je bewerkstelligen door in plaats van de spatiebalk de toetscombinatie Ctrl+Shift+Spatie te gebruiken. Dit geldt ook voor een vast afbreekstreepje (zoals bij e-mail). Je drukt dan op Ctrl+Shift+-.

Hem of Haar?
Het geslacht van woorden zoals 'Raad' en 'Managementteam' levert soms verwarring op als je verderop in een zin naar dat woord verwijst. Is het dan hem of haar? Via onderstaande link krijg je een duidelijke uitleg hierover, met voorbeelden voor het juiste gebruik van de verwijswoorden.
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/verwijswoorden

Onpartijdigheid
Een notulist is onpartijdig en heeft een neutrale schrijfstijl. Daarnaast is het ook belangrijk om zo exact mogelijk te notuleren. Zo notuleer je bijvoorbeeld bij actiepunten precies wie, wat, wanneer gaat doen. Probeer de lijdende vorm te vermijden.

Concept notulen of conceptnotulen?
Conceptnotulen is goed, evenals conceptbegroting, conceptjaarrekening, conceptbrief et cetera.

Akkoord gaan met of Akkoord zijn met?
Een herkenbare vraag voor iedere notulist. Antwoord: Akkoord gaan met is een gangbare uitdrukking; het is standaardtaal. Akkoord zijn met is dat niet.

Kennisneming en kennisgeving
Kun je iets voor kennisneming of voor kennisgeving aannemen?
De correcte uitdrukking is iets voor kennisgeving aannemen. Je kunt daarnaast iets ter kennisneming geven of verspreiden.
Als je iets voor kennisgeving aanneemt, leg je het naast je neer en stoor je je er verder niet aan. Als je iets aan iemand anders ter kennisneming geeft, dan doe je dat met de bedoeling dat die ander er kennis van neemt en er eventueel een oordeel over uitspreekt.

Ervan uitgaan of er vanuit gaan?
Waar komen de spaties in 'We gaan er( )van( )uit dat het zal lukken'? Juist is: 'We gaan ervan uit dat het zal lukken.' Ervan vormt één geheel; uit blijft los staan omdat het bij het werkwoord (gaan) hoort. Het is uitgaan van iets en ervan uitgaan dat ...

Hoelang is geen Chinees
Is het hoelang of hoe lang? Kan allebei, afhankelijk van het onderwerp. Gaat het om lengte of afstand, dan schrijf je het los: 'Hoe lang is die route?' Maar heb je het over tijd, dan moet het aan elkaar: 'Hoelang duurt dat feest?' Geen wonder dat buitenlanders moeite hebben om onze taal te leren.

Pijler / peiler
Wat is juist: 'De export is een pijler van de economie' of 'De export is een peiler van de economie'?
Juist is 'De export is een pijler van de economie.' Er wordt namelijk bedoeld dat de export een steunpilaar is van de economie, en in deze betekenis is pijler juist. Het woord peiler bestaat ook: dat is iemand die (of iets wat) de afmetingen (hoogte, diepte, dikte) van iets meet. Het is afgeleid van het werkwoord peilen ('de diepte opnemen, meten, onderzoeken').
www.onzetaal.nl/taaladvies

HAVO of havo?
Afkortingen van onderwijstypen schrijven we met een kleine letter. Het is dus havo, vwo, mbo, pabo en brede school. Tussen de letters komen geen punten.
Als een afkorting tot misverstanden kan leiden, zoals po (primair onderwijs) of ho (hoger onderwijs), gebruiken we wel punten. Het wordt dan p.o. en h.o.
Eigennamen van scholen of onderwijsinstellingen schrijven we zoals de organisatie ze zelf schrijft. Het is dus de HBO-raad, Fontys PABO Venlo en Pabo Arnhem. Controleer eigennamen altijd even op internet.

Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Gebruik hen in de functie van lijdend voorwerp of oorzakelijk voorwerp:
(Waar Gerard en Jan zijn?) Ik heb hen daarnet nog in de tuin zien lopen.
Gebruik hun in de functie van meewerkend of belanghebbend voorwerp (zonder voorzetsel)
We hebben het hun verteld.
Gebruik altijd hen na een voorzetsel, ongeacht de functie van het zinsdeel:
We hebben het aan hen verteld.

Verbindingsstreepje
Een afkorting in een samengesteld woord? Gebruik een verbindingsstreepje! Dus: Wmo-begroting, cao-onderhandelingen, 3D-film, et cetera.

Veel voorkomende vergissingen
'Ik irriteer me aan taalfouten' moet zijn: 'Taalfouten irriteren me' of 'Ik erger me aan taalfouten'.
Alleen 'ergeren' kan gebruikt worden als wederkerend werkwoord.

Verwijswoorden
Bij vrouwelijke woorden gebruik je " haar":

  • de vereniging (v)
  • de directie (v)

Bij mannelijke en onzijdige woorden gebruik je " zijn":

  • de dienst (m)
  • de raad (m)
  • het bestuur (o)
  • het kabinet (o)
  • het comité (o)

Ben je er niet zeker van hoe je een bepaald woord schrijft? Of het mannelijk of vrouwelijk is? Of er een verbindingsstreepje tussen moet of niet? Ga dan naar: Woordenlijst

Dubbelingen
Pas op voor onnodige dubbelingen in een zin: zoals, bijvoorbeeld, onder andere, en dergelijke, enzovoort hebben allemaal ongeveer dezelfde betekenis en kunnen elkaar in principe vervangen. De combinatie 'zoals bijvoorbeeld' heet een tautologie.

Enkelvoud of meervoud?
'Data' is meervoud, evenals 'media'. De persoonsvorm krijgt dus ook de meervoudsvorm:
Die data worden vernietigd.
De media hebben veel macht.

Nogmaals enkelvoud of meervoud
Bij de zin 'Hij is een van de mensen die de ramp hebben/heeft overleefd' is 'hebben' juist; het gaat namelijk over de mensen die de ramp hebben overleefd en daar is hij er een van.
Bij 'Een aantal …' mag zowel enkelvoud als meervoud gebruikt worden.
Bij percentages of gedeelten is enkelvoud juist: De helft van de bezoekers is … 50% van de kosten betreft …


Wil je meer hulp bij het maken van notulen?

Je kunt hier direct een notulist inhuren bij Het Notuleercentrum.

Klik hier om je eigen notulen te laten checken.

Volg een cursus notuleren die aansluit op jouw instapniveau.