Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Woordenlijst voor notulisten

Dé woordenlijst voor de notulist vind je natuurlijk bij Het Notuleercentrum!


 • Absolute meerderheid van stemmen: een gewone meerderheid van stemmen in de vergadering. Dus de helft plus één.
 • Acclamatie: een besluit zonder een stemming te houden met algemene stemmen aannemen, bijvoorbeeld door applaus of gejuich.
 • Actielijst: een overzicht dat bij de notulen wordt gevoegd van alle nieuwe actiepunten die zijn afgesproken alsmede de nog openstaande oudere actiepunten. Daarbij wordt doorgaans de naam van de actiehouder en de eventuele deadline vermeld.
 • Agenda: de lijst met punten die tijdens de vergadering besproken wordt. Daarbij kan extra informatie worden toegevoegd zoals de tijd die beschikbaar is voor dit agendapunt en het doel van de agendering (bijvoorbeeld ter informatie, ter bespreking, of ter besluitvorming).
 • Agendalid: iemand die wel de agenda en de notulen van de vergadering ontvangt, maar de vergadering niet regulier bijwoont.
 • Agendapunt: een onderwerp dat in de vergadering wordt behandeld. Deelnemers worden vooraf geïnformeerd over de agendapunten zodat ze die voor kunnen bereiden. In de vergadering zelf worden vaak geen nieuwe agendapunten toegelaten omdat de deelnemers zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden.
 • Arresteren: het goedkeuren (door de vergadering) en daarop ondertekenen (meestal door de voorzitter en secretaris) van de notulen.
 • AVA / BAVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders / Bijzondere (of Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 • ALV: Algemene Ledenvergadering.
 • Besluitenlijst: een overzicht dat bij de notulen wordt gevoegd van alle besluiten die in de vergadering zijn genomen.
 • Consensus: breed gedragen overeenstemming. Dit betekent niet dat iedereen voor zou stemmen, maar wel dat iedereen er mee zou kunnen leven.
 • Convocatie: uitnodiging voor een vergadering.
 • Decharge verlenen : bestuurders ontlasten van hun aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid.
 • Dynamische jaaragenda : een jaarplanning van alle agendapunten die behandeld moeten worden. Na elke vergadering wordt die planning waar nodig aangepast en aangevuld met nieuwe punten.
 • Gekwalificeerde meerderheid van stemmen : extra eisen die bij belangrijke besluiten worden gesteld aan de benodigde meerderheid van stemmen. Een eis kan zijn dat het quorum wordt verhoogd. Een andere eis kan zijn dat een hoger percentage dan 50% plus één moet instemmen.
 • Griffier: secretaris bij de rechtbank of bij volksvertegenwoordiging in het openbaar bestuur.
 • Hamerstuk: een voorstel dat zonder discussie kan worden aangenomen.
 • Handelingen: de notulen van de Eerste en de Tweede Kamer, alsmede van de Staten-Generaal.
 • Hoofdelijke stemming : stemming waarbij alle deelnemers mondeling hun stem uitspreken. Andere vormen van stemmen zijn de schriftelijke stemming of de stemming door handopsteken.
 • Initiatiefrecht: het recht van een vertegenwoordiger (Kamerlid, raadslid, OR-lid) om zelf een voorstel (het initiatiefvoorstel) te formuleren en te laten agenderen.
 • Interpellatie: recht van een volksvertegenwoordiger om tijdens een vergadering inlichtingen te vragen over een niet-geagendeerd onderwerp.
 • Interruptie: onderbreking van iemand die aan het woord is.
 • Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen.
 • Moderator: persoon die een gesprek, discussie of debat in goede banen leidt.
 • Motie: een voorstel waarin de vergadering wordt gevraagd om zich uit te spreken over een inhoudelijke, politieke of procedurele wens, dan wel over instemming of afkeuring van bepaalde ontwikkelingen.
 • Notulen: schriftelijk verslag van wat er in een vergadering is gezegd.
 • Notulant: notulist, dus de persoon die de notulen maakt.
 • Oplegger: een losse toelichting op elk afzonderlijk punt dat is geagendeerd voor de vergadering. De onderlegger kan bijvoorbeeld aangeven wat de aanleiding is voor de agendering, welke stukken er beschikbaar zijn over dit punt, wat er van de vergadering wordt verwacht, en welke vervolgacties er worden voorgesteld.
 • Ordevoorstel: een voorstel van een deelnemer over de orde van de vergadering. Bijvoorbeeld een voorstel om de agenda te wijzigen of de vergadering te schorsen.
 • Plenair: met de voltallige vergadering.
 • Presentielijst: een aparte lijst van deelnemers, die door de aanwezigen bij aanvang van de vergadering wordt afgetekend.
 • Primus: de persoon op de presentielijst bij wie een hoofdelijke stemming begint. Vanaf die persoon wordt bij het hoofdelijk stemmen de volgorde van de presentielijst aangehouden. De primus wordt, doorgaans aan het begin van een vergadering, bepaald door loting.
 • Proces verbaal : woordelijke weergave van hetgeen besproken is.
 • Quorum: het aantal personen dat minimaal aanwezig moet zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
 • Rondvraag: gelegenheid, meestal aan het einde van de vergadering, om kort iets te vragen of mee te delen.
 • Schorsing: tijdelijke onderbreking van de vergadering.
 • Secretaris: bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de verslaglegging, correspondentie, archivering en alle andere secretariaatstaken. Ambtelijk secretaris: een persoon die beroepsmatig de functie van secretaris uitoefent, maar geen lid is van het bestuur.
 • Spreektermijn: een ronde waarin alle aanwezigen of fracties de mogelijkheid krijgen om hun punten naar voren te brengen. Vaak staat de voorzitter twee termijnen toe (eerste en tweede termijn).
 • Staken van stemmen : situatie waarin het aantal voorstemmers even groot is als het aantal tegenstemmers.
 • Time stamps: tijdscodes in een transcripties die aangeven op welk moment van de opname wat is gezegd. Linked time stamps: de tijdscode in de tekst staat in directe verbinding met de geluidsopname. Door er op te klikken, start het geluid op dat moment in de opname. Met specifieke software kunnen linked time stamps worden gemaakt.
 • Transcriptie: een volledige schriftelijke weergave van alles wat tijdens een bijeenkomst is gezegd.
 • Unanimiteit: situatie waarin alle deelnemers van een vergadering dezelfde mening hebben.
 • Verslag: verkorte weergave van hetgeen besproken is.
 • Vetorecht: het recht om een besluit te verbieden dat met meerderheid van stemmen is genomen.
 • Voorzitter: het bestuurslid dat de vergadering leidt. Ambtelijk voorzitter : een persoon die beroepsmatig de functie van voorzitter uitoefent, maar geen lid is van het bestuur.
 • Wvttk (wat verder ter tafel komt): onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar nog tijdens de vergadering kunnen worden ingevoegd.


Wil je meer hulp bij het maken van notulen?

Je kunt hier direct een notulist inhuren bij Het Notuleercentrum.

Klik hier om je eigen notulen te laten checken.

Volg een cursus notuleren die aansluit op jouw instapniveau.